PSV Borgmerenruiters
.

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement PSV  Borgmerenruiters

Artikel 1 - Algemeen
De vereniging draagt de naam Paardensportvereniging de Borgmerenruiters en is
gevestigd in Harkstede.

Artikel 2 –Aanmelding en toelichting lidmaatschap
A.   Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een
schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier
heeft voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de
betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene
tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
B.   Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen.
Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
C.   Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de
betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede
voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder
de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde
verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
D.  De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en
zolang de betrokkene tevens lid van de in lid C genoemde verenigingen is.
Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen
van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van
de in lid C genoemde verenigingen.
E.   Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating
besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating
tot het lidmaatschap besluiten.
F.   Ereleden betalen geen contributie.
G.  De hoogte van de contributie wordt bepaald door het moment van inschrijving als
lid van de vereniging. Indien een lid ingeschreven wordt op 1 april, betaald hij/zij de
contributie over de resterende maanden. Indien het lid op de helft van de maand wordt
ingeschreven, wordt de contributie vanaf de eerste dag van de volgende maand berekend.

Artikel 3 – Opzegging lidmaatschap
A.    Het lidmaatschap eindigt door:
*   schriftelijke opzegging van het lid.
*   schriftelijke opzegging door het bestuur.
*   ontzetting.
*   door overlijden van het lid.
B.   Het lidmaatschap geldt voor de duur van telkens een verenigingsjaar en kan worden
beëindigd met een opzegtermijn van een maand doch uiterlijk voor 15 november voor
het einde van het kalenderjaar.
C.   De opzegging dient schriftelijk aan de secretaris te worden gemeld.
A.   Bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Voor de procedures ingeval van
beëindiging van het lidmaatschap volgens artikel 3 wordt verwezen naar artikel 8 van
de statuten.

Artikel 4 – Lessen en Instructie.
A.    Verenigingslessen mogen alleen gevolgd worden met een gezond(e) paard/pony,
die volgens de regels van de K.N.H.S. geënt is tegen influenza (basisvaccinatie,
bestaande uit twee entingen die minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen na elkaar
mogen zijn gegeven. Vervolgens een Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse 2e enting, die niet later dan maximaal
12 maanden na de vorige enting mag zijn toegediend.)
B.    Heeft je paard/pony een misschien onschuldig uitziende infectie, waarvan het met
het rijden geen hinder ondervindt, wacht dan met het bezoeken van de lessen tot er
geen besmettingsgevaar meer aanwezig is.
C.      Instructeur/instructrice beslist in welke groep een ruiter/amazone moet rijden ongeacht
zijn/haar rijkunst. Tijdens de lessen heeft de instructeur/instructrice de volledige
zeggenschap over de gang van zaken. Het harnachement dient deugdelijk en goed
passend te zijn. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap is verplicht.
D.      Je schrijft je in voor de lessen voor een periode van een jaar. Wil je opgeven voor
een kortere  periode dien je dit vooraf aan te geven. Als je de les(sen) niet kunt
bezoeken dien je jezelf af te melden bij de instructie, of daartoe aangewezen persoon.
E.      Je kunt alleen aan de lessen deelnemen als je lid bent van de vereniging en dus ook
KNHS-lid bent.
F.      De lessen worden door de instructie met een lid, of een door de lessers aangewezen
persoon, geregeld, de leden betalen hun lesgeld rechtstreeks of via een aangewezen
persoon, aan de instructie.
G.     Lestijden worden vermeld in het clubblad en/of de website www.borgmerenruiters.nl.
H.      Van 1 mei tot 1 september, zomermaanden, wordt er op de buitenlocatie gereden, van
1 september tot 1 mei, wintermaanden, wordt er  binnen gereden,
I.         Het dragen van een helm of veiligheidscap is te allen tijde verplicht.
J.       Het dragen van een helm of veiligheidscap is voor menners verplicht tijdens
de marathon.
K.      Men is zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de accommodatie.

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden
A.      Men is verplicht contributie te betalen binnen 1 maand na ontvangst van de rekening.
Afdrachten en kosten aan de KNHS dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening
te worden te betaald.
B.      Bij niet (volledige) betaling en niet tijdige betaling maakt de vereniging aanspraak op
vergoeding van rente groot 1 % per maand, te rekenen over het openstaande bedrag
vanaf 30 dagen na het vervallen van de betalingstermijn.
C.      Indien binnen 14 dagen na datum van de 2e betalingsherinnering niet aan de verplichting
is voldaan wordt:
*  De vordering uit handen gegeven en zullen alle gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso der vordering, ten laste
van het desbetreffende lid komen;
*  Het desbetreffende lid geschorst totdat de uitstaande vordering van de daarop
volgende maand is voldaan.

Artikel 6 - Clubkampioenschappen
A.      Per jaar worden er minimaal 2 clubdagen georganiseerd. 1 keer outdoor (april) en
1 keer indoor (oktober)
B.      Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen moet je aan beide
wedstrijden deelnemen.
C.      Je mag met verschillende paarden/ pony’s meedoen.
D.      Als je meer dan één paard/ pony start, moet je van tevoren aangeven welke
meedoet voor het clubkampioenschap. Doe je dit niet dan geldt hetzelfde paard/pony
als de vorige keer.
E.      Je moet starten in de klasse waarin je ook wedstrijden rijdt of hoger, anders start je
buiten mededingen
F.      De laatste wedstrijd is bepalend bij een ex-aequo in het kampioenschap.

Artikel 7 - Clubactiviteiten
A.      Toegankelijk voor leden, donateur, sponsoren en zijn/ haar gezin of familie.
B.      Wanneer het bestuur een activiteit organiseert waarvan de hulp van de leden
wordt gevraagd, wordt verwacht dat de leden hieraan gehoor geven, in ieder geval
van de leden die deelnemen aan de activiteit wordt verwacht dat zij ook meehelpen.
Wanneer het lid hieraan geen gehoor geeft kan het bestuur een sanctie opleggen.

Artikel 8 - Jeugdbestuur
A.      Het jeugdbestuur organiseert enkele keren per jaar activiteiten voor de jeugdleden
tot 18 jaar. Bepaalde activiteiten kunnen opengesteld worden voor alle leden.
Het jeugdbestuur telt drie leden, te weten een voorzitter, secretaris en
penningmeester.

Artikel  9 - Slotbepaling
A.      Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden geregeld bij maatregelen
van het bestuur, die echter de eerstvolgende ledenvergadering moeten worden
gesanctioneerd.
B.      De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor:
C.      door personen opgelopen letsel;
D.      schade en/of diefstel van eigendommen;
E.      het betreden en verblijf op het terrein is op eigen risico. Op het terrein gelden
de regels van de manege.
F.      Bij eventuele geschillen beslist uitsluitend het bestuur en een ieder dient zich bij
de bestuursbeslissing neer te leggen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om
uitzonderingen te maken op bestaande regels.
G.     Wanneer zich in de vereniging gevallen voordoen, waarin dit reglement niet
voorziet, dan kan het bestuur beslissen met inachtneming van de reglementen
van de K.N.H.S., de Regio of de Kring.
Aldus opgemaakt op de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2006 te Lageland.
Deze tekst past u aan door erop te klikken.

 
 
 
E-mailen
Info